تربيت بدني در مکتب پراگماتيسم

اين مکتب بر اين عقيده است که تفکر در تجربه‌ي ‌زندگي به حل مسئله يا مشکل واقعي تبديل مي‌گردد و اين موضوع ممکن است هنگامي‌ مشخص شود که يادگيري از طريق استفاده از سنجش آموزش و پرورش و يا تعليم و تربيت به وقوع پيوسته است. آخرين تحليل سازگاري فرد نسبت به محيطش، بهترين روشي است که ثابت مي‌کند که آيا يادگيري مؤثر بوده يا خير. فلسفه‌ي ‌پراگماتيسم در تربيت بدني و تفريحات سالم با ديد وسيع اجتماعي توجه زيادي به يادگيرنده و همچنين به معلم دارد؛ معلمي‌ که آمادگي کامل يا تکنيک‌ها‌ي لازم دارد. معلم ورزش بايد روش تدريس...

ادامه مطلب