تأخر فرهنگي و تزلزل فکري

قبل تر از آن يادم نيست ولي از زماني که مردم کاست هاي خواننده هاي حتي مجاز را مجبور به پنهان کردن در پستوهاي خانه يا زير صندلي هاي اتومبيل شان بودند و اگر دست کسي ديده مي شد چنان چپ چپ نگاهش مي کردند که گويي عمل قبيحي از وي سر زده است تا بعدتر از آن که نوارهاي ويدئويي وي اچ اس که به بزرگي يک کتاب بود را يواشکي و با هزار ترس و لرز نگهداري مي کردند و هر کسي در منزلش يک دستگاه ويدئو داشت قطعاً متهم به بهره برداري ناصحيح مي شد تا به امروز را به خوبي بنده و شما در خاطر داريم. از بعد انقلاب تا به امروز ما نتوانستيم در برابر هجمه هاي فرهنگي غربي که ديگر قابل کنترل هم نيستند جانشيني مناسب تعريف کنيم. مسلماً هيچ انسان سالمي بي بند و باري رسانه اي و ولنگاري فرهنگي زمان طاغوت را تأييد نمي کند. همان چيزي که امروز برخي رسانه هاي غربي آشکارا به دنبال ترويج آن در سطح جهان هستند، اما از طرف ديگر مگر مي شود اين فناوري ها را ناديده گرفت يا به‌جاي ارائۀ راه حل صورت مسئله را پاک کرد؟

ادامه مطلب