رابطه سبک همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان

چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی است که به شیوه میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قم تشکیل می‌دهند(48N=)،با توجه به محدود بودن جامعه آماری حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد،که پس از توزیع پرسشنامه ها در بین جامعه آماری تعداد  34پرسشنامه بصورت صحیح بازگشت داده شد. جهت گرد آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1991)و پرسشنامه اثربخشی کارکنان ندایی(1391)استفاده گردید.نتایج نشان داد که بین سبک‌همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد(05/0p<).

ادامه مطلب