پنج مدل اساسی تغییر: ویژگی‌ ها و چالش‌ ها

در ادبیات مدیریت تغییر، مدل‌های مختلفی برای تغییر سازمانی وجود دارد. اساساً مدیریت تغییر رویکردی است که منجر به تحول یک فرد، تیم، و سازمان برای دستیابی به وضعیت مطلوب می‌شود. مدل‌های تغییر سازوکارهایی برای پیاده‌سازی موفق فرایند تغییر در سازمان هستند. اجازه دهید تا در این مقاله به معرفی ویژگی‌ها و چالش‌های برخی از مشهورترین مدل‌های تغییر بپردازیم که به صورت گسترده در سازمان‌ها استفاده شده است:

ادامه مطلب