تاريخچه‌ای از توليد ناب و مروری بر مفاهیم آن

نویسنده: دکتر علي ابوترابی مقدمه: بطور کلی دو انقلاب در ابتدا وانتهاي قرن بيستم در شیوه تولید کالا در جهان رخ داد. انقلاب آغازين هماناظهور توليد انبوه و پايان عصر توليد دستي است، - که عده ای آن را نقطه عطف مهندسی صنایع محسوب می کنند.- و انقلاب پاياني نیز ظهورنگرش ناب در عرصه تولید و خاتمه يافتن عصر توليد انبوه می باشد .پس از جنگ جهاني اول هنري فورد( ونیز پس از او آلفرد اسلون مدير جنرال موتورز) توليدات صنعتي جهان را ازشیوه توليد دستي كه شركتهاي اروپايي رواج داده بودند، در آورده و به عصرتوليد انبوه كشاند. مبنا و...

ادامه مطلب