تندباد

یکی از اهداف عمده ای که جوامع مختلف انسانی دنبال می کند جامعه پذیر کردن اعضا می باشد. فرآیندی که طی آن فرد خود را با ارزش ها، سنت ها و آداب و رسوم آن جامعه تطبیق می دهد و سعی می کند به گونه ای سبک زندگی خود را مطابق عرف آن جامعه تنظیم نماید. به بیان دیگر جوامع انسانی طی فرآیند جامعه‌پذیرکردن اعضای خود اهداف خاصی را دنبال می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها، آموزش خویشتن‌داری و نهادینه کردن ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است. که تأثیرات بسیاری در روند تداوم حیات آن جامعه دارد. مسلماً فرآیندهای بی شماری در مسیر حیات...

ادامه مطلب