حمایت از تولید ملی چرا و چگونه؟!

چکیده: تولید ملی به معنای حضور اقتصاد جامعه در عرصه جهانی است ، کشوری که تولید کالا یا خدمت ندارد طفیل اقتصاد جهانی محسوب می شود و همیشه وابسته خواهد بود اما جامعه ای در عرصه بین المللی برنده است که تولید کننده باشد.با توجه به این که اقتصادکشورهای به سمت جهانی شدن پیش می رود و روند جهانی سازی هم ادامه دارد موقعی می توانیم تولید داخل را به عنوان تولید ملی مطرح کنیم که در سطح جهانی ازریابی شود و قدرت رقابت داشته باشد.هرچه به سوی تقویت تولید حرکت کنیم ، حضور و بروز بیشتری در عرصه بین المللی می یابیم و در ان صورت تولید ملی نشان اقتصاد ایرانی در جهان خواهد شد.در داخل هم تولید ایرانی در رقابت با کالاهای وارداتی نه تنها دغدغه نخواهد داشت بلکه بخشی مهمی از واردات را فاقد مزیت خواهد کرد.

ادامه مطلب