همواری و «بی تکلّفی» یا «تکلّف» و سختی

چکیده: رسول گرامی اسلام (ص) در امور زندگی نورانی و باارزش خود ثابت نمودند که یک انسان همواره «بی تکلف» بوده اند. مقاله حاضر با برداشتی از آیه ی 86 از سوره ی «صاد»، نگاهی به «همواری» و «بی تکلّفی» که در وجود سمبل آفرینش و اسوه ی انسانها  در امور شخصی و خصوصا «دینی» وجود داشته انداخته است.

ادامه مطلب