خودکشی دسته جمعی نهنگ ها

چکیده: بارها از طریق رسانه ها شاهد بودیم در برخی از اقیانوس ها و بستر آب های عمیق گروهی از نهنگ ها خود را به ساحل رسانده و به صورت دسته جمعی خودکشی می کنند. این که دلیل اصلی چنین اتفاقی آلودگی آب ها، آزمایش های نظامی، نشت گاز و نفت به آب، وجود مواد رادیواکتیو و یا هر دلیل دیگری از این جنس است کاملاً مشخص نیست. ولی نکته ی حائز اهمیت اثرات منفی زیست محیطی این اتفاق است که دل همه ی دوست داران حیوانات و سلامت بستر آب ها و طبیعت را به درد می آورد.

ادامه مطلب