نظريه‌ي فضاهاي ذهني

نظريه‌ي «فضاهاي ذهني» را نخستين‌بار فوکونيه در سال 1985 ميلادي براي حل پاره‌اي از مشکلات زبان‌شناختي ارائه داد. اين نظريه در ادامه جذابيت خاصي براي زبان‌شناسان پيدا کرد و به نظريه‌اي جامع در زبان‌شناسي تبديل شد. فوکونيه اين نظريه را در دو کتابِ فضاهاي ذهني (1985) و نگاشت‌ها در انديشه و زبان (1997) بسط داد. در اين اواخر هم فوکونيه و ترنر آن را به عنوان نظريه‌اي مهم و جامع مطرح کردند که «نظريه‌ي تلفيق مفهومي» (1) نام گرفت. ما در ابتدا نظريه‌ي فضاهاي ذهني را توضيح خواهيم داد و مثال‌هايي از آيات در اين رابطه ارائه خواهيم داد و سپس،...

ادامه مطلب