یخ فروشی

هر سرمایه ای را که انسان از دست دهد قابل جبران است جز عمر و جوانی که قابل جبران نیست. می گویند فخر رازی در ذیل آیۀ شریفۀ «ان الانسان لفی خسر» چنین گفت: "معنی این آیه را من از مرد یخ فروشی آموختم که فریاد می زد: رحم کنید به کسی که سرمایه اش ذوب می شود. پیش خود گفتم این است معنی زیانکاری انسان. عمر و زمان می گذرد، عمر انسان پایان می یابد و ثوابی نمی کند و در این حال زیان کار است". جوان سوزی در واقع حکایت همان یخ فروشی است. براین اساس فرض کنید...

ادامه مطلب