جایی که نه شهر است نه روستا

آخر دنیا خیلی هم دور نیست. کافی است چند کیلومتر به سمت حاشیه شهر حرکت کنید تا با چشمان خود بی عدالتی، تبعیض و فقر را مشاهده کنید. همان جایی که نشانی از رفاه، آسایش، بهداشت، زرق و برق و حتی امنیت را به همراه ندارد. عجب حکایت تلخی است داستان زندگی مردمانی که در حاشیه شهر به دنیا می آیند، زندگی می کنند و چه بسا تمام عمر خود را در همان جا با حداقل های معیشت سپری می نمایند. حاشیه شهر همان نقطه ای از زندگی است که کاستی هایش را در دنیا گروهی از مردم محروم تحمل می...

ادامه مطلب

بی‌حاشیه

آخر دنیا خیلی هم دور نیست؛ کافی است چند کیلومتر به‌سمت حاشیۀ شهر حرکت کنید تا با چشمان خود بی‌عدالتی، تبعیض و فقر را مشاهده کنید، همان‌جایی که نشانی از رفاه، آسایش، بهداشت، زرق‌و‌برق و حتی امنیت ندارد.عجب حکایت تلخی است داستان زندگی مردمانی که در حاشیۀ شهر به‌دنیا می‌آیند، زندگی می‌کنند و چه بسا تمام عمر خود را در همان‌جا با حداقل‌های معیشت سپری می‌نمایند! حاشیۀ شهر همان نقطه‌ای از زندگی است که کاستی‌هایش را در دنیا گروهی از مردم محروم تحمل می‌کنند و قطعاً در آخرت جزایش به گردن کسانی خواهد بود که با زیاده‌خواهی، بی‌عدالتی و یا تصمیم‌های...

ادامه مطلب