باز هم خانواده

روزگاری که در آن به سر می بریم بسیار عجیب و غریب شده و مشکلات و مسائل فراوانی برای زندگی انسان های عصر حاضر به وجود آمده است. در سال های قبل که از هم پاشیدگی خانواده در غرب مطرح می شد خیلی خوشحال بودیم و به خود می بالیدیم که کانون خانواده های ما گرم است و هر اتفاقی هم که در جامعه بیافتد سلامت و استحکام خانواده کمک می کند از نظر فرهنگی و اجتماعی مناسبات بین افراد جامعه ما مطلوب و مناسب بماند.

ادامه مطلب