و من هم خدایی دارم در همین حوالی

و من هم خدایی دارم در همین حوالی که از من به من نزدیک تر است، دست رد به سینه ام نمی زند، گناهان و اشتباهاتم را نادیده می گیرد، ضعف ها و کاستی هایم را جبران می کند، راهم را باز می کند و بی محابا امید و شادمانی را در دلم می افکند. اوست که روح زندگی، عشق و ایمان را در تک تک سلول های بدنم دمیده است و مرا از همگان بیشتر دوست می دارد. در تنهایی هایم دست نوازش به سرم می کشد و در گرفتاری هایم مشتاقانه یاری ام می کند. بخاطر نعمت هایش...

ادامه مطلب