دوستت دارم را انتهایی نیست

و خدا میداند برخی انسانها خلق شده‌اند حال آدم را خوب کنند، غم را از چهره‌اش بزدایند، دلش را شاد نمایند و او را رهایی بخشند. رهایی از تنهایی و بی‌کسی، شکست و ناامیدی، مرگ زودرس و افسردگی و هرچیز دیگری که بخواهد جلای زندگانی را کمرنگ کند. و شک ندارم تو یکی از همان آدمهایی. تو یا از سلسلۀ پادشاهان صفویه ای که معمار عظمت و شکوهی، یا از نسل نادرشاه افشار که هندوستان قلبم را به غارت برده‌ای. تو جمال داری و کمال، شور داری و شعور، مهر داری و ناز، صفا داری و وفا و من مانده...

ادامه مطلب