ترس؛ کلیدواژه شکست و پیروزی

⛱ اگر بخواهم بر اساس آنچه دیده و شنیده و یا تجاربی که در طول عمر کسب کرده ام رمز شکست و پیروزی انسان در زندگی را تنها در یک واژه خلاصه کنم می گویم “ترس”. ترس هم عامل شکست است هم رمز پیروزی، هم باعث خوشبختی است هم سبب بدبختی، هم می تواند شما را به عرش ببرد هم به فرش برساند. فقط باید به جا و به موقع باشد و حد آن رعایت گردد.

ادامه مطلب