حرف باد هوا نیست

اصلاً قبول ندارم حرف باد هواست! حرف باد هوا نیست، حرف بمب و دینامیت است، ساتور و تبر است، زلزله و آتشفشان است. اگر باد هوا بود این گونه همه چیز را به هم نمی ریخت. وقتی با یک جمله، نه حتی با یک کلمه می توان چنان آرامش، آبرو، علاقه و دودمان یک انسان را به باد داد چرا می گویند حرف باد هواست. برخی عادت کرده اند هرز باشند. هر چه دلشان می خواهد به این و آن بگویند و دست آخر هم که از ناراحتی دیگران باخبر می شوند بلافاصله می گویند: حرف باد هواست. منظوری نداشتم....

ادامه مطلب