بابا حق ندارد

بابا حق ندارد کم بیاورد چون اگر کم بیاورد دنیا برای اهل خانه به آخر می رسد. نباید هیچ وقت دلگیر باشد، غمگین شود و یا شکایت کند چون همسر و فرزندانش احساس ضعف می کنند. بابا همیشه باید خندان باشد حتی اگر بغضی گلویش را می فشارد. نباید دردی داشته باشد و اگر هم داشت حق ندارد دردش را بگوید چون تکیه گاه اهالی خانه است.

ادامه مطلب