رسم تازه به دوران رسیده ها

⛱ این قدر با صدای بلند زندگی نکنید. به دیگران چه ارتباطی دارد شما دیشب شام را در کدام رستوران خورده اید. چرا عقده های درونی خود را در فضای مجازی فریاد می زنید و یا در عمومی ترین جای ممکن خودنمایی می کنید. اگر دارید و از بهترین فروشگاه های مارک خرید می کنید نوش جانتان ولی چرا یک ساعت نگذشته مردم باید خبر دار شوند؟ شاید در میان فالوورهای شما کسی باشد که هشتش گروی نه است. این به رخ کشیدن چه لزومی دارد؟

ادامه مطلب