تنهایی هم حال و هوایی دارد

وقتی برای شادمانی تو کسی فکر نمی کند چرا خودت به فکر نیستی؟ گاهی انسان که بیش از حد برای دیگران مایه می گذارد از خودش فراموش می کند. به یکباره سن و سال جوانی را از دست داده و می بیند هیچ لذتی از زندگی نبرده و هرگز به فکر خودش و خواسته هایش نبوده است. اینجاست که احساس زیان می کند و حسرت روزهایی را که از دست داده می خورد. اگر قرار است کسی به فکر شادمانی تو باشد آن فرد تنها و تنها خودت هستی. پس منتظر هیچکس نمان، از احدی توقع نکن، دلبسته و وابسته...

ادامه مطلب