مثلاً ما نفهمیدیم شما دروغ گفتید

مثلاً ما نفهمیدیم شما دروغ گفتید. ما نفهمیدیم سر ما را بند کردید. آری درست است ما ساده‌تر از آنی هستیم که فکرش را می‌کردید. برای دور زدن و پیچاندن ما خیلی کار سختی ندارید. با دو یا چند جمله بالا و پایین کردن، راست و دروغ گفتن به راحتی می‌توانید ما را فریب دهید. اصلاً حق با شماست ما خیلی زود باوریم.

ادامه مطلب