پس اگر مرا دوست داری

⛱ همۀ ما نقطه ضعف های بسیاری داریم، کامل نیستیم، خیلی چیزها را نمی دانیم، محتاج کمک هستیم، تنهایی نمی توانیم، عصبانی می شویم، کم می آوریم، کاسۀ صبرمان لبریز می شود و احساس می کنیم به ته خط رسیده ایم. پس باید صبور باشیم و مهربان، اهل گذشت و مدارا. دست یکدیگر را بگیریم و با هم و در کنار هم پستی و بلندی های زندگی را پشت سر بگذاریم؛ یکی کوتاه است، یکی عجول، دیگری زود رنج است، آن یکی حساس، فردی اوضاع مالی خوبی ندارد و دیگری باهوش نیست. پس چرا سرزنش می کنی؟ چرا ضعف و کاستی دیگران را به رخ می کشی؟ چرا به جای شکرانۀ استعداد و نعمتی که خدا به تو داده مردم را تحقیر می کنی و برایشان طاقچه بالا می گذاری؟

ادامه مطلب

نباید دوستش داشته باشم

نباید دوستش داشته باشم. او لایق محبت های من نیست. نه اینکه آدم بدی باشد. نه! اما حرف محبت را نمی فهمد. از عشق سر در نمی آورد. همه چیز را حساب و کتاب می کند. اهل گذشت و عبور کردن از مسائل و کاستی ها نیست. اصلاً برایش عشق حتی همان هم اول آسان نمی کند. از ابتدا تا انتها فقط "افتاد مشکل ها". هزاران بار به او محبت کنی به چشمش نمی آید. فقط کافیست یک بار چیزی مطابق میلش نباشد. حق با او باشد یا نباشد فرقی ندارد قیصریه را به آتش می کشد. نگران قیصریه نیستم...

ادامه مطلب