کل کل های الکی …

زبانش را دارم جواب حرف هایت را به گونه ای بدهم که از دیوار راست بالا بروی یا به قول قدیمی ها آن چنان شسته و رُفته و چِلانده و با گیره ای آویزانت کنم که با کوچکترین نسیمی خشک خشک بشوی، یا این که چیزی بگویم که همچون آواری درون خودت فرو بریزی و نتوانی سرت را بلند کنی و یا برایم بلبل زبانی کنی. اما نه این در شأن من است و نه تو در حد من. اکنون کم حوصله تر از آنم که بخواهم جواب حرف ها و کارهایت را بدهم.

ادامه مطلب