هر چیزی که دلمان را بزند

⛱ یک قانون نانوشته وجود دارد که همه آدم ها آن چیزی را می خواهند که ندارند. هر چه ما هشت مان گرو نه مان است عده ای هستند که چرخ روزگار همیشه مطابق میل شان می چرخد، زندگی شان خوب است؛ پراز نعمت، آنقدر شیرین که گاهی دلشان را می زند و دنبال سوژه می گردند. این طور آدمها دو دسته اند: یک دسته شاکرند و راضی، خدا را شکر می کنند، به مردم هم حال می دهند. ولی دسته دیگر نه. می گردند دنبال همان چیزی که ندارند. خواسته یا ناخواسته می روند دنبال از بین بردن نعماتی که خدا به آنها ارزانی داشته و از آن غافلند. اصلاً نمی دانند نعمت است. از بس به راحتی در اختیارشان بوده تشخیص نمی دهند این نعمت است تا اینکه از دستش بدهند.‌

ادامه مطلب