خدا کند زودتر زمستان بیاید

⛱ هوا به سرعت سرد می شود، روزها کوتاه و کوتاه تر می گردد و خیلی زود شب از راه می رسد و من کماکان به دنبال روشنایی و گرمایم. کاش زودتر زمستان بیاید تا تکلیف مان با همه چیز مشخص شود. این روزهای سال را دوست ندارم. چون هوای داخل خانه هایمان از بیرون سردتر است. نه می شود بخاری روشن کنی و نه می توانی سرما را تحمل کنی. آخرِ شب ها که گویی دیگر ته سیاه زمستان است. گاهی درون خانه که هستی حس می کنی استخوان هایت از سرما تیر می کشد و تا پا را از درب منزل بیرون می گذاری انگار حداقل به اندازۀ یک فصل هوا گرم تر می شود.

ادامه مطلب