همۀ تردیدهای شهریور

⛱ شهریور ماه عجیبی است تکلیفش با خودش که مشخص نیست بماند، آدمی را هم در برزخ قرار می دهد. وقتی می آید گویی نه عاشق هستی نه فارغ، نه پای رفتن داری نه حال ماندن‌، نه شادمان هستی نه غمگین، نه حوصله کسی را داری نه کسی حوصله تو را دارد، گاهی غرق در آرامشی و لحظه ای دیگر استرس رهایت نمی کند.

ادامه مطلب