ازت ممنونم دلم را می شکنی

وقتی بد و بیراه به من می گویی، یا آن زمان که چشم هایت را می بندی و هر چه به دهانت رسید بارم می کنی، درست لحظه ای که سعی می کنی تحقیرم کنی، یا هنگامی که دلم را می شکنی دقیقاً همان جا من بزرگ می شوم، قد می کشم، سکوت را یاد می گیرم، صبوری را تمرین می کنم و رابطه ام با خدا بهتر می شود. من مثل تو نیستم. بدی را با بدی جواب نمی دهم، در جواب ناسزا کلام لغو نمی گویم، از خودم کرامت نشان می دهم به خدا پناه می برم و...

ادامه مطلب