دموکراسی بر مدار خشونت، قدرت، شهوت

در بسیاری از مراجع و منابع سیاسی نظریه پردازان و مولفان بین المللی، زمانی که به واژه ی دموکراسی می رسند سعی در مقدس جلوه دادن آن نموده و به دنبال القای نوعی بار مثبت برای این کلمه در ذهن مخاطب هستند. معمولاً دموکراسی با مفاهیم و کلماتی همچون؛ “حکومت مردم، مدیریت حق مدار،

ادامه مطلب