سفرهای استاتی رئیس جمهور و چند نکته

سفرهای استانی ریس جمهور و اعضای هیأت دولت منافع فراوانی دارد. از قبیل؛ مشاهده مشکلات و چالش های پیش روی استان ها از نزدیک، ارتباط چهره به چهره با مردم خصوصاً اقشار کم برخوردار، ایجاد تلنگر و انگیزه مضاعف در مقامات محلی، تمرکز زدایی از پایتخت، توسعه اشتغال و کارآفرینی در استان ها، کاهش محرومیت ها و ایجاد امید در مردم از مهم ترین این منافع است. اما لزوم رعایت چند نکته برای اثربخشی و بهره وری این سفرها به شرح زیر ضرورت دارد:

ادامه مطلب