وقتش رسیده

رئیس محترم دولت سیزدهم! آرام آرام وقتش رسیده با قدرت زمام امور را به دست بگیرید و بنیان هر آن چه از جنس فساد و تبعیض، فقر و نداری، تنبلی و بی خبری، رانت خواری و ویژه خواری، آقازاده ها و ژن های خوب، انحصار و احتکار، ناکارآمدی و ناامیدی است و یا اساس تمام چیزهایی که حال مردم را خراب می کند و حقشان را تضییع، از بیخ و بن برکنید. دیگر چپ و راست ندارد، اصلاح طلب و اصول گرا فرقی نمی کند، مردم فقط آرامش، اخلاق و رفاه می خواهند. زمانش رسیده کار را یکسره کنید و حق را به حق دار برسانید.

ادامه مطلب