ضرورت اصلاح سیره مدیران کشور

یکی از وظایف اصلی و اولویت های اساسی دولت سیزدهم «بازسازی ذهنی و اصلاح سیره مدیران» است. یعنی اگر قرار است اتفاق جدیدی رخ دهد و نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … کشور شاهد تحول مثبت و پیشرفت چشمگیری شود بدون شک نیازمند بازسازی ذهنی و اصلاح سیره مدیران هستیم. متأسفانه سال ها در کشور، مدیران خط قرمزِ بسیاری از انتقادها بوده اند و به دلیل بهره مندی از مواهبی همچون راننده های شخصی، حقوق های نجومی، عبور از خط های ویژه و … از بسیاری مسائل و مشکلاتی که بر مردم گذشته بی خبر بوده اند.

ادامه مطلب