جوگیرشدگان

بی شک یکی از رسالت های اساسی و مهم رسانه ها در عصر امروز ترویج و تقویت رفتار حسنه و مطلوب و متقابلاً تقبیح رفتارهای نامطلوب در سطح جامعه و در عرصه های مختلف اجتماعی است. در این راستا نکته ی مهمی که نباید از آن غافل شد حفظ رویکرد بی طرفی، رعایت انصاف و پرهیز از اعمال نظرهای سلیقه ای و یا همراه با حب و بغض ها و گرایش های شخصی، گروهی و یا حزبی است. که یکی از شرایط اساسی تحقق این مهم آن است که به جای له یا علیه افراد سخن گفتن و یا قلم...

ادامه مطلب