بحران چيست؟ و چگونه تعريف می‌شود؟

چکيده: بحران شناسي بخش مهمي ازفرايند مديريت بحران و پژوهش هاي مربوط به آن را تشکيل مي دهد. شناخت هر چه دقيق تر بحران، همچون هرحوزه ي مديريتي ديگري؛ به کنترل و هدايت هرچه مؤثرترآن کمک کرده و مديران بحران مي توانند با تفکيک تفصيلي مسئله پيش رو،آن را مديريت پذير گردانند.مقاله حاضربا هدف فراهم آوري عناصرلازم براي شناسايي بحران و تجزيه و تحليل آن،مهمترين ويژگي هاي نسبت داده شده به حوادث بحراني را احصا کرده و سپس در دو بخش اصلي،لوازم و مشکلات تشخيص اين حوادث را درقالب دو رويکرد سيستمي و تصميم گيري تشريح مي کند. در پايان تلاش مي شود تا با ترکيب دو رويکرد، تعريف نسبتاً کامل ترو قابل قبولي که هم قابليت تحليلي داشته و هم درعرصه عمل به کارآيد،ارائه گردد.

ادامه مطلب