مدل سازی اجرای مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین

چکیده: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی موانع اجرای مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی-صنعتی کاشی و سرامیک است. بدین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری موضوع این اجرای مدیریت عملکرد شناسایی و با استفاده از روایی محتوایی عوامل مرتبط با شرکت­های شرکت‌های تولیدی-صنعتی کاشی و سرامیک استخراج شد؛ درنهایت با استفاده از مدل‌سازی تفسیری ساختاری روابط متقابل میان اجرای مدیریت عملکرد مشخص و قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن‌ها بر یکدیگر مشخص شد. طبق نتایج، به‌ترتیب عدم تعهدات مدیریت ارشد در اجرای مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین، فقدان آموزش برای اعضا و نبود برنامه­ریزی استراتژیک بیشترین تأثیر را دارند. این مدل به مدیران شرکت‌های تولیدی-صنعتی کاشی و سرامیک کمک می­کند، قبل از اجرای هرگونه استراتژی برای اجرای مدیریت عملکرد، با رویکرد کلی‌نگر، این صنعت را بشناسند تا بتوانند رویکرد مناسبی برای استقرار مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین به‌کار گیرند.

ادامه مطلب