زندان زدایی

با توسعه شهرها و گسترش روز افزون نظام های اجتماعی یکی از مواردی که گریبان جامعه بشری را گرفته است ضرورت تعریف و وضع قوانین گسترده ی مدنی و اجتماعی در حوزه های مختلف زندگی است که به دنبال ایجاد نظم عمومی در جامعه می باشد. در همین راستا عده ای به صورت ناخواسته و گروه زیادی هم به صورت خواسته و عمدی با دلایلی همچون؛ زیاده خواهی، ماجراجویی، هوس بازی و مواردی دیگر از این دست پای از چارچوب های قانونی فراتر گذاشته و به تعبیر نظام قضایی عنوان مجرم به آن ها اطلاق می گردد که باید تاوانش...

ادامه مطلب