زنگ بنگ

مصرف مواد مخدر در کشور ما یکی از آسیب های بزرگ اجتماعی است که همواره محل نگرانی مردم و مسئولین بوده و برای حل آن بحث‌های مختلفی صورت گرفته و راهکارهای متفاوتی نیز ارائه گردیده است. مواد مخدر علاوه بر آن که خود پدیده ای شوم است به عنوان مادر بسیاری دیگر از مصائب اجتماعی

ادامه مطلب