سازمان هولوگرافیک و اصول کل نگری

چکیده: جهان از بی‌نهایت اجزا تشکیل شده و همه این اجزا با یکدیگر مرتبط و از همدیگر به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تاثیر می‌پذیرند، لذا نمی‌توان با در نظر گرفتن تنها یک جز، درک درستی از واقعیت آن داشت. این امر نه تنها در جهان بلکه به جامعه و هر کل که شامل اجزای مرتبطی می‌باشد نیز قابل تعمیم است. در واقع این مقاله به تبیین پدیده کل‌نگری با کمک قانون هولوگرافیک می‌پردازد و با بررسی الگوی هولوگرافیک در حوزه‌های مختلف ضرورت ایجاد ساختار فکری کل‌نگر و رویکردهای جدید در این زمینه را تحت عنوان پارادایم هولوگرافیک مورد بررسی قرار می‌دهد.

ادامه مطلب