مفهوم و ویژگی های ساختار و سازمان ماتریسی

مقدمه: ساختار سازمانی ماتریسی یکی از اشکال اولیه ساختارهای سازمانی ست که توسط سازمان‌ها برای پیشبرد امور، بکار گرفته شده است. در این نوع ساختار کارکنان براساس عملکردها و محصولات تولیدی گروه‌بندی می‌شوند. در این مقاله شما را با جزئیات این نوع ساختار و شاخصه‌های متمایز کننده‌ی آن آشنا می‌سازیم.هر سازمانی برای پیشبرد اثربخش امور خود نیاز به ساختار سازمانی بخصوصی دارد، هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به نحوی است که عملکرد موثر امکان پذیر گردد. هر ساختار سازمانی دربرگیرنده‌ی عملکردها و فعالیت‌هایی است که به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی باید انجام گردند. نظارت، تخصیص وظایف و هماهنگی از جمله‌ی این فعالیت‌ها می‌باشند. ساختارهای سازمانی متفاوتی وجود دارد که سازمان‌ها می‌توانند با توجه به اهدافی که دارند یکی از آنها را انتخاب نمایند، این ساختارها هستند که نحوه‌ی عملیات سازمان‌ها را تعیین می‌کنند. ساختار سازمانی بدین معنی‌ست که هر سازمانی به یک الگوی سلسله مراتب نیاز دارد که در قالب آن وظایف و مسئولیت‌ها تعیین می‌گردد و واحدهای مختلف سازمانی می‌توانند با حفظ وحدت رویه، در جهت اهداف سازمانی گام بردارند و همین نیاز سازمان است که منجر به شکل‌گیری گونه‌های مختلف ساختارهای سازمانی گشته است. در ادامه ما بر روی ساختار سازمانی ماتریسی متمرکز می‌شویم.

ادامه مطلب