تاثیر سبک مدیریت اسلامی‌ بر توانمند سازی کارکنان حوزه علمیه قم

چكيده: در این پژوهش به مطالعه تاثیر سبک مدیریت اسلامی‌ بر توانمند سازی کارکنان حوزه علمیه قم پرداخته است  روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری توصیفی پیمایشی محسوب می‌ شود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته دارای 29 گویه براساس طیف لیکرت بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار های SPSS و lisrel استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ، کارکنان حوزه علمیه در شهر قم می‌باشد که از روش نمونه گیری غیرتصادفی استفاده شده است. حجم نمونه نیز طبق فرمول جامعه نامحدود کوکران، 130 نفر در نظر گرفته شده است و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه با نظر خبرگان تایید گردید .نتایج تحقیق نشان داد که سبک مدیریت اسلامی‌بر توانمندسازی کارکنان در حوزه علمیه قم تاثیر دارد .یعنی سبک مدیریت اسلامی‌بر اعتماد و اطمینان کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد ، سبک مدیریت اسلامی‌بر اثرگذاری کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد، سبک مدیریت اسلامی‌بر معناداری خدمات کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد، سبک مدیریت اسلامی‌بر خودمختاری کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد و در نهایت سبک مدیریت اسلامی‌بر خودکارآمدی کارکنان حوزه علمیه قم تاثیر می‌گذارد.

ادامه مطلب