امریه سربازی برای فوتبالیست ها

خدمت مقدس سربازی یکی از دغدغه های مهم جوانان است که هر چقدر از منفعت و ضرورت آن گفته و یا شنیده شود باز هم نمی تواند مانع از درگیری ذهنی مشمولان گردد. بعضاً این دغدغه چنان استرس ایجاد می نماید که عده ای برای فرار از آن به هر دری می زنند. تا جایی که بارها شنیده ایم افرادی بدون سابقۀ اقدامات غیرقانونی برای فرار از سربازی سراغ جاعلین کارت پایان خدمت رفته اند. در این راستا فوتبالیست های مشمول نیز مانند سایر جوانان به این دوران که می رسند با تغییر روند عادی برنامه هایشان مجبور می گردند...

ادامه مطلب