اقتصاد خاص

اصولاً نرخ تورم، مصوبات حقوق و دستمزد، افزایش یا کاهش قیمت ها، شاخص های کسب و کار و بسیاری دیگر از مسائل مالی و اقتصادی و یا جریانات حاکم بر بازار تابع فرمول ها و روندهای خاصی است که در روال طبیعی آن بعضاً ماه ها و یا حتی سال ها زمان لازم است تا بتوان با اتفاقات خاص اقتصادی و یا تغییرات نظام های عرضه و تقاضا آن ها را به نحو بنیادین مدیریت کرد.

ادامه مطلب