تبلیغات انتخاباتی از منظری دیگر

در هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود یکی از مسائلی که حس خوب را از انسان می گیرد شیوه تبلیغات کاندیداها است. با وجود پیشرفت های فراوانی که در حوزه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی رخ داده، کماکان شیوه های سنتی با اثربخشی پایین در نحوه معرفی کاندیداها فراوان است. تبلیغاتی که اکثراً یکجانبه بوده و زمینه ای برای بازخورد مردم و یا پرسش و پاسخ به صورت مستقیم وجود ندارد.

ادامه مطلب