لطفاً مراقب حرف زدنتان باشید

قبل از هر چیز آزاده باشید. یعنی صادقانه سخن بگویید، احترام دیگران را نگه دارید، از عوام فریبی بپرهیزید، رقبای خود را تحقیر نکنید و هرگز اجازه ندهید در زمان خشم شیطان جای شما بنشیند و سخن بگوید. اینجا جلسه مناظره است آن هم برای رویداد مهم انتخابات ریاست جمهوری که میلیون ها نفر در داخل و خارج آن را می بینند و هر کلمه شما می تواند انقلابی عظیم در رسانه ها له یا علیه کشور ایجاد کند پس لطفاً مراقب حرف زدنتان باشید.

ادامه مطلب