123

در جوامع مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل یا کاهش مسائل پیش روی آن ها در حوزه های گوناگون اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و ... به اقتضای شرایط زمانی و مکانی پیش بینی هایی صورت می گیرد. گاهی برخی از این معضلات چون در بسیاری از کشورها وجود دارد جنبه ی عمومی و حتی جهانی پیدا کرده و خدماتی بین المللی نیز به دنبال آن ارائه می گردد. صلیب سرخ، آتش نشانی، پلیس، سازمان های صیانت از حقوق حیوانات و محیط زیست و... دَمِ دست ترین مثال ها برای این گونه خدمات می باشند. ساز و...

ادامه مطلب