بسیار سفر باید

«بسیار سفر باید» تا آن چه درباره مشکلات و چالش های زندگی مردم وجود دارد که گاهی شنیده می شود و خیلی وقت ها حتی شنیده هم نمی شود را با چشم دید و خیلی فوری و بدون منت برایش راهکاری اندیشید و به مردم خدمت کرد. حضرت عباسی نمی شود زیر کولر پشت صندلی های گرم و نرم مدیریتی نشست، آب پرتقال نوشید و مشکلات کپرنشینان در سیستان و بلوچستان و یا کمبود آب و مصائب زیست محیطی استان خوزستان را درک کرد.

ادامه مطلب