یار غیردبستانی

«به افراد جوان اعتماد کنید اگر چه همکلاس ما نبوده اند». این بخشی از سخنان رییس جمهور در جلسه هیأت دولت است که با تأکید بر لزوم شایسته گزینی در انتصاب ها ایراد گردیده است. دهه شصتی هایی که مثالی خوب برای هر پدیده ای در کشور هستند دیگر جوان نیستند. آرام آرام به چهل سالگی رسیده اند و هنوز جایی در تصمیم گیری و حتی تصمیم سازی های کلان کشور ندارند. بهار عمر آن ها گذشت و بسیاری از استعدادهای نابی که داشتند به کار گرفته نشد و هیچ گاه به شکوفایی نرسید.

ادامه مطلب

صبح دولت

اکنون که صبح دولت سیزدهم دمیده و زمام امور در دست مدیران تازه نفس و جدیدی قرار گرفته است همه گروه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آحاد جامعه باید تلاش کنند با امیدواری و تلاشِ حداکثری کشور را از بحران هایی که در آن قرار گرفته است خارج نمایند. فرای هیاهوهای سیاسی و کل کل های دوران تبلیغات انتخاباتی اکنون در زمانی قرار گرفته ایم که همگان باید خود را مسئول بدانیم و برای تغییر شرایط نابسامان کشور خصوصاً از حیث اقتصادی دِین خود را ادا نماییم.

ادامه مطلب