فساد روندی

دولت جدید که سر کار آمده و چند ماهی از عمر آن گذشته است از ابتدا کارش را با شعار «مبارزه با فساد» آغاز کرد. این مسأله یک پیام خوب به همراه دارد و آن پذیرفتن فساد در نظام اداری و مالی کشور است. متأسفانه در سال های اخیر خبرهای تلخ فراوانی راجع به «اهمال کاری، ترک فعل، اختلاس، رانت خواری، فامیل بازی، ژن های خوب، رشا و ارتشا و …» شنیده ایم که روح و قلب ملت را جریحه دار کرده است.

ادامه مطلب