قهرمانی یا همگانی؟

آنچه را قرار است آخر بگویم همین ابتدا عرض می کنم: “برای مدیریت شهری پیش از ورزش قهرمانی «تربیت بدنی همگانی» اهمیت دارد.” خیلی خوب است اگر شهرداری ها بتوانند از تیم های حرفه ای شهرشان حمایت کنند، آن ها را تحت پوشش خود درآورند و نیازهای مالی شان را مرتفع سازند. اما سئوال اساسی اینجاست این موضوع چقدر جز وظایف ذاتی شهرداری محسوب می شود؟

ادامه مطلب