کم کاری اجتماعی

در حالی شریعت و طریقت همواره بر کار به عنوان یک پدیده ی باارزش و نمادی از تعالی روح و جسم برای انسان یاد می کند اما متأسفانه روحیه کار و تلاش جمعی در جامعه ی ما بسیار پایین است. مشکلات اقتصادی ناشی از سو مدیریت، تحریم ها، فسادهای مالی و اداری، پارتی بازی ها، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و هزاران مورد دیگر از این جنس زیاد است و هیچ جای انکار و کتمان ندارد اما این تمام ماجرا نیست. تمام این موارد اثر مستقیم بر روی کار و یا توسعه ی بیکاری دارد. اما نکته ی مهم اینجاست...

ادامه مطلب