نابود شده ها

فجر شهید سپاسی و برق شیراز، ابومسلم و پیام خراسان، استقلال اهواز، استقلال رشت و شمار بسیاری دیگر از این دست اسامی در گذشته هایی که چندان هم دور نیست در زمرۀ تیم های ریشه دار، پرهوادار و دوست داشتنی فوتبال ایران بودند که هر کدام در گوشه ای از این سرزمین در سطح اول فوتبال برای خود کیا و بیایی داشتند و هزاران جوان مشتاق و یا موسپیدانِ خاک خوردۀ زمینِ فوتبال برایشان سینه چاک می دانند.

ادامه مطلب